Vedtægter, Næstved esport


 
§1.  Navn og hjemsted:
 
Foreningens navn er Næstved Esport (i det efterfølgende kaldet NE), og har hjemsted i Næstved Kommune.
 
 
§2.  Formål:
 
NEs formål er at fremme Esport i kommunen, og give spændende og udviklende muligheder inden for Esport til medlemmerne.
Det er en almennyttig folkeoplysende forening, der arbejder på frivillig basis.
 
§3. Medlemmer:
 
Enhver person kan optages som medlem, med mindre at dennes forhold til andre foreninger eller interessenter kan komme i konflikt med NEs formål eller medlemmer.
 
Optagelse af umyndige som medlem af NE kræver samtykke fra forældre/værge.
 
 
§4. Udmeldelse – Eksklusion:
 

Udmeldelse af et medlem skal ske til kassereren senest 14 dage før en kontingents periodes udløb.
 
Har et medlem fået en skriftlig advarsel, med forsat ikke har ændret adfærd, kan dette medlem ekskluderes af foreningen.
 
Har et medlem handlet groft uansvarligt medfører det øjeblikkelig eksklusion.
 
Det er bestyrelsen som tager stilling til en evt. eksklusion og der skal være et flertal i bestyrelsen.
Medlemmet vil få skriftlig besked fra en i bestyrelsen.

Medlemmet har ved eksklusion, krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer beslutning, og at medlemmet har desuden krav på at få afgørelsen prøvet ved generalforsamlingen.

 
§5. Kontingent:
 
NEs kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling.
 
Kontingentet opkræves forud for hvert ½ år/sæson.
 
Er kontingentet ikke betalt kan man ikke deltage i foreningens aktiviteter.
 
 
 
 
§6. Generalforsamling:
 
Der afholdes generalforsamling hvert år i oktober måned, og indkaldes med mindst 4 ugers varsel på NEs facebookside.
 
Dagsorden offentliggøres senest 7 dage før generalforsamlingen på NEs facebookside.
 
Ønsker til vedtægtsændringer eller emner til dagsorden skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Stemmeret har alle medlemmer over 18 år. Forældre til medlemmer under 18 år har 1 stemmeret.
Stemmeret kan kun ske ved personligt fremmøde på generalforsamlingen, og hvis man ikke er i kontingentrestance.
 
Alle over 18 år er valgbare, men kun ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
 
Dagsorden til generalforsamlingen er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af øvrige bestyrelse – max. 5 medlemmer.
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelse.
10. Eventuelt.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav til bestyrelsen herom. Den skal afholdes senest 1 måned efter indkaldes fra bestyrelsen eller krav fra medlemmerne.
 
 
§7. Bestyrelse:
 
Bestyrelsen er foreningens ledelse og repræsentanter i alle forhold, og træffer beslutninger i henhold til NEs vedtægter.
 
Den skal som min. bestå af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
 
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen for en periode af 1 år ad gangen. De resterende poster af bestyrelsen skal senest 14 dage efter generalforsamlingen fastsættes på et bestyrelsesmøde.
 
§8. Tegningsret:
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige når mindst 50% af dens medlemmer, og minimum formand eller næstformand, er til stede.
 
Foreningen tegnes af formanden, kassereren og næstformanden. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af 2 af de 3 tegningsberettigede. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af minimum 2 af de 3 tegningsberettigede i forening.
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.
 
 
§9. Økonomi:
 
NEs regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
 
Regnskabet aflægges i form af en statsautoriseret eller registreret revisors opstillede årsrapport i henhold til Årsregnskabsloven og gældende regnskabsvejledninger, som minimum efter Regnskabsklasse B.
Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 
 
§10. Ændringer i vedtægter:
 
Ændringer af vedtægterne kan kun ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettiget er for forslaget.
 
 
§11. Opløsning af foreningen:
 
Opløsning af foreningen kan kun ske på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 
Der kræves, at mindst 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 75% af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås dette ikke så skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved den særlig indkaldte ekstraordinære generalforsamling skal der træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål foreningens formue skal anvendes til.